Home  |   สินค้า  |  E-learning  |  Forum  |  บทความ  |   หิ้งหนังสือ  |  แนะนำเว็บไซท์  |  เกี่ยวกับเรา
บทความน่าสนใจ  
อาศรมสยาม จีนวิทยา  
 
 

   Article บทความน่าสนใจ


จดหมายข่าวภาษาจีน     อาศรมสยาม จีนวิทยา

 

            ดาวน์โหลดจดหมายข่าวอาศรมระจำปี 2551   

 

            ประวัติความเป็นมา

            จีน เป็น อู่ทางวัฒนะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี มีศิลปะวิทยาการและ ประสบการณ์มากมายให้โลกได้เรียนรู้ แต่เนื่องจาก ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับ จีนวิทยาถูกปิดกั้นและขาดตอนเป็นระยะนานในสังคมไทย

             ด้วยกาลเวลาที่ยาวนานนั้น ได้หล่อหลอมให้จีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ลูกหลานจีนส่วนหนึ่งซึ่งได้ตะหนักในคุณค่าของบรรพบุรุษ จึงได้ทุ่มเทเวลาศึกษาค้นคว้าและร่วมกันผลักดันให้เกิด อาศรมสยาม-จีนวิทยาขึ้น เป็นครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือต้องการให้เป็นศูนย์กลางพบปะผู้รู้และผู้ใฝ่รู้วิชาการ ทางด้านจีนวิทยา เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลและความรู้ต่างๆ ด้านจีนวิทยาในไทย เป็นตัวกลางเชื่อมต่อไปยังต้นธารความรู้ด้านจีนวิทยา ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

            จีนวิทยา หมายถึง ข้อมูล ความรู้ทัศนะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมแห่งความเป็นจีนทั้งหลาย มีมุมมองและจุดเน้นทางแง่มนุษยศาสตร์ แตกต่างจากขอบข่ายของจีนศึกษา ซึ่งเน้นไปทางสังคมศาสตร์ โดยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาจีนเป็นหลัก

            กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นคือการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อต่างๆ การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับจีนวิทยาในไทย รวมทั้งจัดห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือเอกสารต่างๆ และประสานกับผู้มีความรู้ในเรื่องประเทศจีน โดยอาจจะเป็นคนนอกระบบการศึกษา และจะต่อเชื่อมไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน ปักกิ่ง ฮ่องกง และไต้หวันด้วย

            กิจกรรมประจำของอาศรมจะมีการออกจดหมายข่าวอย่างน้อย 2 เดือนต่อฉบับ และมีแผนผลิตวารสารและหนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจีนวิทยาอีกด้วยเนื้อหาต่างๆ ในจดหมายข่าวจะประกอบไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น หนังสือใหม่ เว็บไซต์น่าสนใจ เพลงจีนคลื่นใหม่ โรงเรียนภาษาจีน การจัดค่ายภาคฤดูร้อนที่ปักกิ่ง การแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศจีนที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเกร็ดวัฒนธรรมจีนที่น่ารู้

            ในระยะแรก อาศรมจะแบ่งแผนกออกเป็น 4 บัญชร ตามขอบเขตเนื้อหาที่จะติดตามศึกษา ได้แก่ บัญชรวรรณกรรม บัญชรปรัชญาศาสนา บัญชรประวัติศาสตร์ บัญชรศิลปวัฒนธรรม

            กิจกรรมแรกที่จัดในวันเปิดตัว อาศรมสยาม-จีนวิทยา เมื่อเดือนนีนาคม 2545 ที่ผ่านมาคือ การอภิปรายในหัวข้อ "เปิดหนังสือสามก๊ก เปิดโลกจีนวิทยา" โดยมีก่อศักดิ์ ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และวิโรจน์ ตั้งวานิช ศิลปิน และนักวิชาการอิสระ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับรัชญาและข้อคิดจากหนังสือสามก๊ก ซึ่งเป็นหนังสือที่นำเสนอความคิดชาวจีนออกมาได้อย่างล้ำลึก โดยจะเปรียบเทียบว่า คนไทยสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือสามก๊ก มาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้อย่างไร โดยมี ผศ.ถาวร สิกขโกศล ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

            ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา ยังได้จัดทำบรรณานุกรมสามก๊ก รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาไทยทั้งหมดที่เกี่ยวกับสามก๊กขึ้นมา ซึ่งขณะนี้รวบรวมได้ทั้งหมด 81 เรื่องด้วยกัน

            ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปทางอาศรมจะร่วมกับหอสมุดแห่งชาติ เตรียมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องไซฮั่น โดยมี ผศ.อาจารย์ถาวร สิกขโกศล เป็นผู้ประสานงาน

            สำหรับสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาศรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนคณะกรรมการดูแลอาศรม เช่น กรุณา กุศลาศัย, เชาว์ พงษ์พิชิต, ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี, ถาวร สิกโกศล, ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

            ก็หวังว่าผู้รู้และผู้ใฝ่รู้ทางจีนวิทยา เหล่านี้จะได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญงอกงามด้านจีนศึกษาในสังคมไทยสืบไปตราบนานเท่านาน

       

 
 

Copyright @ 2008 Eastern Knowledge Co., Ltd.